uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Pobiedziska na lata -2010-2020

UCHWAŁA

Nr LIX/570/Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska

z dnia23 września 2010r.

w sprawie przyjęcia Gminnego  Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar  Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Pobiedziska  na lata -2010-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w zw. z art. 6 ust.1,ust.2 pkt.1  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493,Dz.U .Nr 125, poz.842) – Rada Miejska Gminy Pobiedziska  uchwala, co następuje: