Świadczenia Rodzinne

I. ZASIŁEK RODZINNY

Od dnia 1 sierpnia 2023r. można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy,  a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną  wnioski są przyjmowane od dnia 1 lipca  2023r.

DRUKI WNIOSKÓW  ( I OŚWIADCZEŃ ) MOŻNA OTRZYMAĆ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W POBIEDZISKACH UL. WŁADYSŁAWA  JAGIEŁŁY 41,  LUB POBRAĆ ZE STRONY MINISTERSTWA  RODZINY PRACY i POLITYKI  SPOŁECZNEJ  w zakładce Wsparcie dla rodzin z dziećmi http://www.mpis.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego (i dodatków) dołączają do wniosku następujące dokumenty:

 1. oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w 2016 roku,  innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych  w art. 27, art. 30B, art. 30C, art.30E i art. 30F ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym  od osób fizycznych , dotyczące każdego członka rodziny

2.  w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu- zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego zawierające informacje o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego w 2022 roku.

3. w przypadku osób będących właścicielami gospodarstwa rolnego   oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego  albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2022 roku.

4. w przypadku osób ubiegających się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z  urlopu wychowawczego – oświadczenie o terminie i okresie na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego.

5. w przypadku osób ubiegających się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu zamieszkiwania dziecka w miejscowości, w której znajduje się szkoła ponadgimnazjalna – oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania.

6.  w przypadku świadczenia alimentów na rzecz osób spoza rodziny przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów oraz wyrok sądu lub ugodę sądową o wysokości zasądzonych świadczeń.

7. w przypadku osób rozwiedzionych kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa  oraz wyroku zasądzającego alimenty lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku, oraz zaświadczenie od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów.

8.  w przypadku osób, które w okresie od  2022-01-01 do dnia składania wniosku uzyskały lub utraciły dochód dokument określający datę utraty lub uzyskania dochodu oraz dokument określający miesięczną wysokość utraconego lub uzyskanego dochodu (jeżeli wystąpiła utrata lub uzyskanie dochodu)

9.w przypadku dziecka niepełnosprawnego orzeczenie o niepełnosprawności dziecka lub o stopniu niepełnosprawności dziecka powyżej 16 roku życia ( do wglądu )

10. w przypadku osoby ubiegającej się o dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka lub akt zupełny urodzenia dziecka.

utrata dochodu – oznacza to utratę dochodu spowodowaną:

 • uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 • utratą prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium dla bezrobotnych
 • utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 • utratą prawa do świadczenia rodzicielskiego
 • utratą zasiłku macierzyńskiego z KRUS
 • utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 • wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej
 • utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 • utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń

Uzyskanie dochodu – oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:

 • zakończeniem prawa do urlopu wychowawczego
 • uzyskaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium dla bezrobotnych
 • uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 • uzyskaniem prawa do świadczenia rodzicielskiego
 • uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego z KRUS
 • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej
 • uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

Wysokość zasiłku

Od dnia 1 listopada 2016 r. wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:

– 95,00 zł. na dziecko w wieku do ukończenia 5 lat,

– 124,00 zł. na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,

– 135,00 zł. na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 lat.

Zasiłek rodzinny łącznie z dodatkami przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie uczącej się (tj. osobie pełnoletniej, uczącej się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią, lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony) wychowującym dzieci, jeśli dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 674,00 zł., albo 764,00 zł. – gdy w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. (umiarkowanym, znacznym)

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

 • urodzenia dziecka – dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przysługuje po przedstawieniu i dołączeniu do wniosku zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną, potwierdzającego pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (wyłącznie na druku określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010r. DZ. U. 2010 Nr 183, poz.1234)
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • samotnego wychowywania dziecka,
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 • rozpoczęcia roku szkolnego
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Zasady przyznawania zasiłku rodzinnego w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego .

Od 1 stycznia 2016 r. istnieje możliwość otrzymania zasiłku rodzinnego w przypadku przekroczenia dochodu.
W przypadku gdy dochód rodziny przekroczy próg dochodowy tj. kwotę 674,00 zł lub w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym tj. kwotę 764,00 zł rodzina nie utraci prawa do świadczeń rodzinnych. Świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów.
Gdy kwota do wypłaty po zastosowaniu nowych zapisów ustawy będzie nie niższa niż 20,00 zł- zasiłek rodzinny nie będzie przysługiwał.

Świadczenie rodzicielskie

od 1 stycznia 2016 r. można składać wnioski o świadczenie rodzicielskie.
Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni, studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie. Świadczenie będzie przysługiwało przez okres:

– 52 tygodni w przypadku urodzenia dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;

– 65 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;

– 67 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;

– 69 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;

– 71 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga dzieci i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci;

Świadczenie rodzicielskie przysługuje niezależnie od dochodu rodziny w wysokości 1000,00 zł miesięcznie.

Świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka w czasie porodu).

Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego do wniosku dołączają:

 1. orzeczenie o niepełnosprawności albo;
 2. orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności

Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego do wniosku dołączają:

 • orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji i stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych ( dla osób ubiegających się po raz pierwszy o świadczenie, dostępny i wypełniany w Ośrodku Pomocy Społecznej druk ZUS Rp6) i świadectwa pracy dokumentujące przebieg zatrudnienia
 • oświadczenie dotyczące uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczenia społecznego lub braku takich uprawnień
 • świadectwo pracy w przypadku osoby ubiegającej się o specjalny zasiłek opiekuńczy potwierdzające rezygnacje z zatrudnienia

II. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE

Świadczenie pielęgnacyjne

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustalane jest niezależnie od dochodów rodziny i w przypadku, jeżeli osoba wymagająca opieki legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności wydanym na stałe prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, a jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności, albo znacznym stopniu niepełnosprawności było wydane na czas określony – do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz. U. 2017r., poz. 682 ) ciąży obowiązek alimentacyjny – jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna lub osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji od 1 stycznia, a jego wysokość uzależniona jest od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Świadczenie pielęgnacyjne w roku 2023 r. wynosi 2458 zł miesięcznie.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Od 1 stycznia 2013 roku nowym świadczeniem rodzinnym jest specjalny zasiłek opiekuńczy.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz. U. z 2012r., poz 788 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 1439) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

1) nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

– w celu sprawozdania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustalane jest w oparciu o wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pobiedziskach.

III. ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 • niepełnosprawnemu dziecku
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • osobie, która ukończyła 75 lat
 • osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia, posiadającej orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed 21 rokiem życia.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niezależnie od dochodu.

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ ŻYWEGO DZIECKA.

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1.000,00 zł. na jedno dziecko.
Zapomoga przysługuje matce, lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922, 00 zł.
Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w terminie dwunastu miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia