Stypendia szkolne 2022/2023

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się od 1 września do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:

  1. uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
  2. słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.