Statut

S T A T U T

Ośrodka Pomocy Społecznej w Pobiedziskach

§ 1

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach zwany dalej ”Ośrodkiem” działa na podstawie Uchwały Nr XV/52/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Pobiedziska z dnia 30 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Pobiedziskach.

§ 2

 1. Ośrodek jest państwową placówką pomocy społecznej, stanowi samodzielna jednostkę organizacyjną i budżetową podległą samorządowi terytorialnemu, w zakresie merytorycznym – Wojewódzkiemu Zespołowi Pomocy Społecznej w Poznaniu.

 2. Ośrodek posiada uprawnienia terenowego organu administracji państwowej stopnia podstawowego o właściwości szczególnej ds. pomocy społecznej.

 3. Siedzibą Ośrodka jest Urząd Miasta i Gminy, a obszarem działania Miasto i Gmina Pobiedziska.

§ 3

 1. Ośrodek zajmuje się rozpoznawaniem i analizowaniem potrzeb biologicznych, psychologicznych i społecznych jednostek, rodzin i grup społecznych oraz pomocą w ich zaspakajaniu w trudnych sytuacjach życiowych.

 2. Przez pojęcie trudnej sytuacji życiowej rozumie się różnorodne typy problemów, a w szczególności:

 1. ubóstwo

 2. niepełnosprawność fizyczna, umysłowa, niepełnosprawność członka rodziny

 3. samotność

 4. pijaństwo i alkoholizm

 5. narkomania

 6. sytuację byłych skazanych

 7. bezdomność

 8. deficyt funkcjonalny w zakresie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, umiejętności gospodarczo-domowych, ogólna nieporadność życiowa, trudności w realizacji ról rodzinnych

 9. niedostosowanie społeczne

 1. Ośrodek podejmuje działania zmierzające do rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych, o których mowa w ust. 2 i organizowanie działalności socjalnej poprzez:

 1. zapewnienie poziomu dochodów gwarantujących zaspokojenie podstawowych potrzeb

 2. kompensowanie skutków niepełnosprawności fizycznej i umysłowej w sferze funkcjonowania społecznego, psychicznego, fizycznego i ekonomicznego

 3. propagowanie wzorców samodzielnego funkcjonowania jednostek, rodzin i grup społecznych

 4. inicjowanie działań zapobiegawczych przed degradacją osób, rodzin i grup społecznych i przeciwdziałania jej

 5. organizowanie opieki usługowej, półstacjonarnej osobom potrzebującym pomocy

§ 4

W wykonywaniu zadań określonych w § 3 Ośrodek współdziała z:

 1. Samorządem terytorialnym i radą koordynacyjną pomocy społecznej.

 2. Zakładami służby zdrowia.

 3. Organizacjami społecznymi, charytatywnymi, stowarzyszeniami i grupami samopomocy społecznej.

 4. Instytucjami i zakładami pracy.

§ 5

 1. W skład Ośrodka wchodzą:

 1. kierownik – starszy pracownik socjalny

 2. rejonowi pracownicy socjalni

 3. pracownik ds. świadczeń pomocy społecznej

 1. Ośrodkowi podlegają placówki półstacjonarne i stacjonarne o zasięgu lokalnym.

§ 6

Zadania i organizację wewnętrzną Ośrodka oraz podległych placówek ustalają odrębne regulaminy zatwierdzone przez kierownika Ośrodka.

Obsługę techniczną Ośrodka zapewnia Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach.

 

Pobiedziska, dnia 1990-05-18