Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W POBIEDZISKACH

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Regulamin Organizacyjny Ośrodka pomocy Społecznej w Pobiedziskach, zwany dalej „Regulaminem”, określa strukturę organizacyjną, zadania oraz zasady funkcjonowania Ośrodka.

2. W regulaminie ustala się:

– zasady podległości pomiędzy pracownikami,

– podział zadań w obrębie poszczególnych działów

– podział uprawnień decyzyjnych,

– zakres prawa do podpisu,

– funkcjonowanie pozostatutowych organów.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o :

1. Ośrodku -należy przez to rozumieć Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach,

2. Dyrektorze –należy przez to rozumieć Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Pobiedziskach,

3. Zastępcy Dyrektora –należy przez to rozumieć Zastępce Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Pobiedziskach,

4. Komórkach organizacyjnych (Ośrodka) –należy przez to rozumieć wyodrębnione w strukturze organizacyjnej Ośrodka działy, samodzielne stanowiska pracy, Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych ,świetlice środowiskowe,kluby.

5. Koordynator-należy przez to rozumieć stanowisko w randze kierownika działu.

§ 3

Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną miasta I gminy Pobiedziska, działającą w granicach administracyjnych miasta I gminy, utworzoną na podstawie uchwały Nr XV/52/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Pobiedziska z dnia 30 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Pobiedziskach.

Rozdział 2

KIEROWNICTWO OŚRODKA

§ 4

1. Dyrektor kieruje Ośrodkiem przy pomocy zastępcy i głównego księgowego

2. Dyrektor odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz.

3. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska.

4. Ośrodek jest pracodawcą , w rozumieniu kodeksu pracy, w stosunku do zatrudnionych w Ośrodku pracowników.

5. Dyrektor Ośrodka decyduje o zatrudnieniu, zwolnieniu, wynagrodzeniu,przyznaniu nagród oraz wymierzeniu kar porządkowych pracownikom Ośrodka, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Regulaminem Pracy Pracowników Ośrodka oraz Regulaminem Wynagradzania Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Pobiedziskach

§ 5

Dyrektor wykonuje zadania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, uchwał Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska, zarządzeń I ustaleń Burmistrza Miasta I Gminy Pobiedziska.

§ 6

W celu zapewnienia realizacji zadań Dyrektor Ośrodka może:

1. ustanowić pełnomocnika działającego w imieniu Dyrektora,

2. powołać zespół zadaniowy.

§ 7

Dyrektor bezpośrednio nadzoruje:

1. Zastępcę Dyrektora,

2. Głównego Księgowego

3. Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

4. Dział Organizacyjno-Administracyjny,

§ 8

Zastępca Dyrektora bezpośrednio nadzoruje:

1. Dział Pomocy Środowiskowej,

2. Dział Wsparcia Społecznego,

3. Dział Organizacyjno-Administracyjny

§ 9

Główny księgowy bezpośrednio nadzoruje i odpowiada za Dział Finansowy.

Rozdział 3

ORGANIZACJA OŚRODKA

§ 10

1. Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzą: działy, samodzielne stanowiska pracy, Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, świetlice środowiskowe, kluby.

2. Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 oraz ich wewnętrzną strukturę określa Dyrektor odrębnym zarządzeniem.

3. Podstawową strukturę organizacyjną Ośrodka przedstawia Schemat Organizacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 11

1. W skład Ośrodka wchodzą:

1. Dział Pomocy Środowiskowej w tym Rejony Opiekuńcze ustalone odrębnym zarządzeniem Dyrektora Ośrodka:

2. Dział Wsparcia Społecznego, w tym:

a) Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych,

b ) Świetlica środowiskowa w Pobiedziskach ul. Kaczyńska 26

c) Świetlica środowiskowa “Pobiedziski Klub Przestrzeni Pod Semaforem”Pobiedziska ul.Dworcowa,

d) Świetlica środowiskowa w Kocanowie.

e) Klub dla Osób Niepełnosprawnych “Sprawni Inaczej”

3. Dział Finansowy,

4. Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.

5. Dział Organizacyjno-Administracyjny.

§ 12

Rozdział 4

ZAKRES DZIAŁANIA DZIAŁÓW OŚRODKA

Pracą działów kierują ;

1. Z-ca Dyrektora -( Dział Pomocy Środowiskowej,Dział Wsparcia Społecznego,Dział Organizacyjno-Administracyjny)

2. Główny księgowy -Dział Finansowy,

3. Koordynator -Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego,

którzy odpowiadają przed Dyrektorem za znajomość obowiązujących przepisów prawnych, a w szczególności przepisów regulujących prawidłową pracę i realizację zadań kierowanego działu, jednostki.

§ 13

Do podstawowych obowiązków kierujących, należy organizowanie pracy w dziale, w tym:

1) nadzór nad właściwą realizacją zadań przez podległych pracowników,

2) opracowywanie projektów planów finansowych i harmonogramów oraz wnioskowanie koniecznych zmian w ciągu roku,

3) sporządzanie sprawozdań, informacji i analiz,

4) dokonywanie kontroli merytorycznej w zakresie spraw dotyczących działu, jednostki,

5) zamieszczanie na dokumentach kasowych i bankowych będących podstawą wypłat z kont bankowych OPS adnotacji na temat trybu udzielania zamówień na dostawę bądź usługę oraz kwalifikowanie wydatków strukturalnych,

6) prawidłowe realizowanie planu finansowego poprzez racjonalne gospodarowanie przydzielonymi środkami finansowymi z uwzględnieniem celowości, oszczędności, gospodarności i dyscypliny budżetowej.

7) przygotowywanie projektów zarządzeń i decyzji dyrektora zgodnie z zakresem spraw załatwianych przez kierowany dział ,

8) przydzielanie pracownikom w porozumieniu z bezpośrednim przełożonym, indywidualnych zakresów czynności określających zadania, obowiązki, uprawnienia i zakres odpowiedzialności w oparciu o niniejszy regulamin,

9) udzielanie pracownikom pomocy i instruktażu w zakresie sposobu załatwiania spraw problemowych,

10) organizowanie z pracownikami narad –szkoleń,

11) egzekwowanie efektywnego wykorzystania czasu pracy, dyscypliny pracy oraz przestrzegania przez pracowników tajemnicy służbowej określonej w odrębnych przepisach,

12) dokonywanie oceny pracy podległych pracowników oraz występowanie z odpowiednimi wnioskami (wyróżnianie, nagradzanie, awansowanie, karanie),

13) przyjmowanie stron w sprawach interwencyjnych dotyczących danego działu.

2.Zadania wymienione w ust.1 pkt 5 nie dotyczą Działu Wsparcia Społecznego.

§ 14

W celu właściwego wykonywania zadań,wszyscy pracownicy są obowiązani do bieżącej współpracy, w szczególności z:

1. Działem Finansowym w zakresie opracowywania I realizacji budżetu Ośrodka,

2. Działem Organizacyjno -Administracyjnym w zakresie spraw obsługi administracyjno-gospodarczej, spraw kadrowych, zamówień publicznych oraz zadań inwestycyjnych I remontowych oraz wydatków strukturalnych.

§ 15

1. Do właściwości merytorycznej działów Ośrodka należą sprawy mieszczące się w zakresie zadań powierzonych niniejszym Regulaminem i zarządzeniami Dyrektora,

2. Do wspólnych zadań działów i samodzielnych komórek należy w szczególności:1) przygotowywanie projektów oraz realizacja uchwał Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska, zarządzeń Burmistrza Pobiedzisk i zarządzeń Dyrektora2) opracowywanie wniosków do projektu budżetu Miasta i Gminy Pobiedziska oraz realizacja zadań ujętych w budżecie;3) opracowywanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski komisji Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska;4) prowadzenie postępowań administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;5) współpraca w zakresie windykacji należności;6) kompetentna i sprawna obsługa interesantów;7) ochrona danych osobowych oraz zapewnienie dostępu do informacji publicznej;8) współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej, oraz podmiotami niezaliczonymi do sektora finansów publicznych;9) kontrola realizacji zadań;10) przygotowywanie analiz i sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań;11) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;12) sporządzanie bilansów potrzeb w zakresie zadań pomocy społecznej;13) realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;14) opracowanie realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej;15) rozwijanie istniejących i nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb;16) opracowywanie okresowych i rocznych planów pracy;17) doradztwo metodyczne dla pracowników innych działów;18) dokonywanie analizy i oceny zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz inne wynikające z zakresu działania sekcji;19) podejmowanie działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych oraz lokalnych programów pomocy społecznej zgodnie z właściwością;20) współdziałanie w toku realizacji zadań.

3. Spory kompetencyjne pomiędzy działami Ośrodka rozstrzyga Dyrektor.

§ 16

Dział Pomocy Środowiskowej

wykonuje w szczególności zadania w zakresie :

1) sporządzanie decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i innymi aktami prawnymi w tym zakresie,

2) przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, w miejscu zamieszkania, zgodnie z wymogami ustawy o pomocy społecznej i rozporządzeniami w tym zakresie,oraz wywiadów do przyznania dodatku mieszkaniowego.

3) opracowywanie planu pomocy i działań na rzecz osoby lub rodziny oraz wnioskowanie o udzielenie świadczeń w sprawach określonych w pkt.2 zgodnie z ustawą o pomocy społecznej innymi aktami prawnymi obowiązującymi w tym zakresie,

4) udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej i współpraca z innymi specjalistami w tym zakresie,

5) przygotowanie dokumentacji i wystąpienie z wnioskiem o skierowanie osób do ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej oraz do innych placówek , które są niezbędne dla osób wymagających tej formy pomocy

6) sporządzanie zaświadczeń dla klientów Ośrodka, na ich wniosek, o korzystaniu z pomocy,

7) prowadzenia spraw związanych ze sprawianiem pogrzebu dla osób samotnych, w sposób ustalony przez gminę, w tym osobom bezdomnym (poprzez zlecanie pochówku do zakładu pogrzebowego, rozliczenie kosztów, itp.),

8) prowadzenia innych spraw niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania osób i rodzin,

9) współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi organami rentowymi w zakresie rozliczeń wypłaconych świadczeń z tut. Ośrodka dla osób, które otrzymały świadczenia emerytalno-rentowe na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej,

10) przygotowywanie sprawozdań, meldunków, raportów i informacji z zakresu Działu (współdziałanie w tym zakresie z Działem Organizacyjno-Gospodarczym -system HELIOS),

11) współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwiązywania problemów Klientów,

12) realizacja skierowanych od Komornika Sądowego zajęć z tytułu egzekucji świadczeń alimentacyjnych dotyczących Klientów pobierających zasiłek stały na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów,

13) współudział w organizowaniu konkursów na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

14) Prowadzenie spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi i stypendiów socjalnymi w tym:

  1. prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących dodatków mieszkaniowych i stypendiów socjalnych,

  2. prowadzenie ewidencji składanych wniosków oraz wydawanych decyzji;

  3. prowadzenie korespondencji z wnioskodawcami, zarządcami budynków oraz szkołami;

  4. prowadzenie postępowań w sprawach wniesionych odwołań;

  5. sporządzanie statystycznych zestawień wydawanych decyzji administracyjnych ,

§ 17

Dział Świadczeń Rodzinnych

wykonuje w szczególności zadania w zakresie:

1) przyjmowanie i kompletowanie dokumentacji dotyczącej świadczeń rodzinnych i ustalenie prawa do:

zasiłku rodzinnego i do dodatków do zasiłku rodzinnego,

świadczeń opiekuńczych tj. zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego,

jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka,

ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych

2) ustalanie prawa do opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz zdrowotne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne kwalifikujących się do tego typu świadczenia, przyjmowanie dokumentacji i ustalanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w oparciu o ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

3) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego w ramach udzielonego przez Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska upoważnienia,

4) prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych obejmującego:

przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi,

odbieranie oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych,

współpraca z komornikami sądowymi, z prokuraturą, sądami , policją,

współpraca ze starostą oraz z innymi organami właściwymi w ramach prowadzonego postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,

udział w postępowaniach toczonych przed organami ścigania i sądami w związku ze składanymi wnioskami o ściganie o przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –kodeks karny (Dz. U. nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

5) udzielanie informacji stronom w sprawie świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka, funduszu alimentacyjnego, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w ramach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.

6) współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznanu w celu ustalania czy zachodzi element koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do osób ubiegających się o świadczenia rodzinne,

7) współpraca z Biurami Informacji Gospodarczej w sprawie wykazywania dłużników alimentacyjnych posiadających zobowiązania wobec Skarbu Państwa powstałe z tytułu:

-świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych,

8) rozliczanie wpłat od komorników i organu właściwego dłużnika z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 07 września 2008r. O pomocy osobom uprawnionym do alimentów(t.j Dz.U z 2009r.,Nr 1, poz.7 z ze.zm.) i zaliczek alimentacyjnych wypłacanych osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. 86, poz. 732 z późn. zm.).

9) prowadzenie rejestrów pism wychodzących z Działu Świadczeń Rodzinnych w wyniku współpracy z innymi instytucjami oraz osobami fizycznymi.

10) udzielanie odpowiedzi na pisma kierowane do Ośrodka Pomocy Społecznej w Pobiedziskach w sprawie świadczeń realizowanych w Dziale Świadczeń Rodzinnych.

11) sporządzanie planów kwartalnych i rocznych na środki potrzebne na realizacje wypłat świadczeń,

12) dokonywanie analiz wydatkowanych środków,

13) sporządzanie informacji i sprawozdań rzeczowo-finansowych kwartalnych, półrocznych i rocznych z zakresu działania Działu,

14) miesięczne rozliczanie środków otrzymanych na realizację wypłat świadczeń określonych powyżej,

15) współpraca z Działem Finansowym-OPS w Pobiedziska w celu rozliczania środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację świadczeń,

16) współpraca z Działem Finansowo-OPS w Pobiedziskach w celu rozliczania środków przekazywanych przez organy egzekucyjne i inne organy właściwe w związku z realizacją świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

a uprzednio zaliczek,

17) wprowadzanie danych do systemu informatycznego, nadawanie numerów identyfikacyjnych, obsługa programu„AMAZIS” i „NEMEZIS” przewidzianego do realizacji w/w świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

18) sporządzanie list wypłat na w/ w świadczenia w formie gotówkowej i przelewów na konta osobiste

19) wydawanie zaświadczeń osobom o korzystaniu lub nie korzystaniu ze świadczeń realizowanych w Dziale Świadczeń Rodzinnych tut. Ośrodka. na podstawie stosownych ustaw ,

§ 18

Dział Organizacyjno-Administracyjny

wykonuje w szczególności zadania w zakresie:

1. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem pracowników –ich zgłaszaniem do ZUS i wyrejestrowywanie,

2. opracowywanie i sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw pracowniczych,

3. prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem i dokształcaniem pracowników,

4. opracowywanie projektów aktów normatywnych dot. działalności Ośrodka i współpraca w opracowywaniu projektów regulaminów jednostek organizacyjnych Ośrodka,

5. przygotowywanie umów i porozumień dot. działalności Ośrodka

6. prowadzenie spraw sekretariatu Ośrodka, w tym również spraw związanych z zakresu pierwszego kontaktu z klientem oraz zabezpieczenie obsługi techniczno -kancelaryjnej ,ogólnych zebrań pracowniczych,

7. prowadzenie na bieżąco zaopatrzenia w materiały niezbędne do działalności Ośrodka,

8. prowadzenie ewidencji sprzętu, materiałów biurowych i budynków,

9. prowadzenie prawidłowej gospodarki środków trwałych, ewidencji ilościowej środków rzeczowych, druków i formularzy,

10. zabezpieczenie budynku Ośrodka przed włamaniem i kradzieżą oraz zapewnienie należytego stanu technicznego budynku i urządzeń,

11. zaopatrzenie i wydawanie materiałów biurowych,

12. prowadzenie wszystkich spraw związanych z wykorzystaniem i eksploatacją samochodu służbowego

13. prowadzenie spraw związanych z komputeryzacją Ośrodka i bieżące udzielanie pomocy oraz instruktażu pracownikom dot. obsługi komputerów,

14. wprowadzanie danych do systemu informatycznego „HELIOS”, „AMAZIS” , „NEMEZIS” ,HOMENET” oraz sporządzanie sprawozdań z udzielanej pomocy w formie elektronicznej,

15. udostępnianie danych z systemu informatycznego w celu sporządzania sprawozdań w wersji pisemnej,

16. przechowywanie kopii bazy danych (płyty CD, dyski HDD, pendrive),

17. prowadzenie archiwum Ośrodka,

18. organizowanie przetargów na wykonanie zadań związanychz prawidłowym funkcjonowaniem Ośrodka, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi,

19. organizowanie konkursów na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,

20. dokonywanie kontroli merytorycznej dokumentów będących podstawą do sporządzania list

21. prowadzenie kasowej obsługi świadczeniobiorców OPS oraz wykonywanie innych czynności kasowych wynikających z ustaw, rozporządzeń i zarządzeń,

22. prowadzenie poleceń wyjazdów służbowych, przyjmowanie faktur za: szkolenia, czynsz, energię, wywóz nieczystości, konserwację, naprawy, monitoring, zakupy, usługi i inne związane z działalnością administracyjną OPS i przedkładanie ich do akceptacji dyrektora, a następnie po akceptacji przekazywanie do Działu Księgowości celem realizacji,

23. dostarczanie przepisów prawnych kierownikom działów, jednostek organizacyjnych oraz pracownikom stanowisk samodzielnych dotyczące pomocy społecznej i zakresów ich działania,

24. obsługa poczty e-mail Ośrodka i wprowadzanie informacji na stronę internetową Ośrodka,

25. prowadzenie spraw pracowniczych, dokumentacji osobowej pracowników Ośrodka oraz dokumentacji czasu pracy (urlopy, delegacje, zwolnienia i inne jak prace w godzinach nocnych, świątecznych itp.),

26. prowadzenie na bieżąco analizy prawidłowości realizacji decyzji przez poszczególne sklepy w ramach zawartych umów,

27. przesyłanie informacji w formie elektronicznej do GUS i PFRON,

28. wypisywanie zwrotnych potwierdzeń do przesyłek poleconych,

29. dostarczanie decyzji administracyjnych dla rodzin korzystających z pomocy,

30. utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach i wokół budynku ,

31. przyjmowanie wniosków i i przygotowywanie decyzji administracyjnych w zakresie dodatków mieszkaniowych,

32. prowadzenie szczegółowych rozliczeń z tytułu usług opiekuńczych wykonywanych na rzecz podopiecznych, (sporządzanie kart pracy,rozliczanie godzin),

33. prowadzenie dokumentacji prac społecznie użytecznych,miesięczne rozliczanie przepracowanych godzin i do dnia 5 następnego miesiąca przekazywanie informacji do UMiG Pobiedziska,

34. prowadzenie spraw socjalnych pracowników tj. opracowywanie projektu planu, realizacja wydatków ZFŚS zgodnie z przyjętymi regulaminami i zarządzeniami Dyrektora,

35. prowadzenie ewidencji zarządzeń Burmistrza i Dyrektora Ośrodka ,

36. Zadania w zakresie transportu:

a) zakup paliwa do samochodu i rozliczanie transportu,

b) kontrola stanu technicznego i zabezpieczenia pojazdu samochodowego,

c) zlecanie wykonania konserwacji, napraw i remontów pojazdu,

d) utrzymanie samochodu w należytym stanie,

§ 19

Dział Finansowy

prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie:

1) opracowywanie rocznego projektu planu finansowego i harmonogramu przy udziale kierowników działów oraz wnioskowanie koniecznych zmian Dyrektorowi OPS,

2) realizacja wydatków wynikających z charakteru działalności OPS zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym,

3) przyjmowanie i ewidencjonowanie wpływów -z tytułu dochodów rządowych, samorządowych, zwrotu wydatków i innych rozliczeń,

4) dokonywanie kontroli dokumentów wpływających do Działu, a następnie ich akceptacja, dekretacja, kompletowanie, księgowanie, przechowywanie oraz wykonywanie innych czynności wynikających z ustaw,

5) prowadzenie urządzeń księgowych syntetycznych i analitycznych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości,

6) wykonywanie wszystkich czynności wynikających z tytułu wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą,, sporządzanie list wypłat wynagrodzeń, list dofinansowania do wypoczynku i innych wynikających ze stosunku pracy, przekazywanie wynagrodzeń na osobiste konta bankowe pracowników

7) wykonywanie wszystkich rozliczeń z: ZUS, Urzędem Skarbowym, Urzędem Pracy, NFOZ, Urzędem Statystycznym, osobami fizycznymi i innymi,

8) prowadzenie kompletnej dokumentacji płacowej,

9) czuwanie nad terminowym regulowaniem zobowiązań i windykacją należności,

10)

11) prowadzenie imiennych rozliczeń z tytułu pobytu w DPS

12) prowadzenie ewidencji księgowej związanej z gospodarką zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,

13) wykonywanie czynności wynikających z instrukcji inwentaryzacyjnej,

14) przygotowywanie wniosków odnośnie zmian w planie finansowym Ośrodka,

15) sporządzanie sprawozdań finansowych (w tym bilansu rocznego), budżetowych oraz informacji i analiz z realizacji planu finansowego,

16) opracowywanie i aktualizowanie wewnętrznych instrukcji Działu dotyczących rachunkowości,

17) przygotowywanie projektów zarządzeń dotyczących polityki rachunkowości,

18) współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego(Z.K,Ośrodkiem Kultury, Ośrodkiem Sportu,szkołami itp.), Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Miasta i Gminy , Bankami oraz innymi instytucjami,

19) prowadzenie całości spraw finansowo-księgowych związanych realizacją projektów unijnych.

§ 20

Dział Wsparcia Społecznego

Dział Wsparcia Społecznego wykonuje w szczególności zadania w zakresie:

1) organizacji środowiskowych form pomocy osobom i rodzinom potrzebującym wsparcia,

2) realizacji działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem,

3) udzielania pomocy osobom, mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

4) profilaktyki i rozwiązywania problemów osób uzależnionych i współuzależnionych,

5) udzielanie pomocy psychologicznej,pedagogicznej rodzinom wykluczonym społecznie

6) poradnictwa specjalistycznego dla osób uzależnionych.

7) kompleksowe zajmowanie się rodzinami, w których dochodzi do przemocy,

8) podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej w środowisku ,

9) uruchamiania procedur mających na celu powstrzymanie przemocy,

10) opracowanie adekwatnych strategii postępowania w przypadku rozpoznawania i zgłoszenia przemocy domowej,

11) opracowywanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie,

12) tworzenia i wdrażania programów:

-Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii,

-Pomocy dziecku i rodzinie

-programów osłonowych i innych wg rozeznanych potrzeb.

13) organizowanie usług opiekuńczo -pielęgnacyjnych nad osobami niepełnosprawnymi i chorymi w miejscu zamieszkania

Rozdział 5

TRYB WYKONYWANIA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

§ 21

Kontrolę wewnętrzną w Ośrodku sprawują:

1) Dyrektor w odniesieniu do całego Ośrodka

2) Zastępca Dyrektora w zakresie udzielanej pomocy na rzecz osób i rodzin,

3) Główny Księgowy sprawuje kontrolę finansową, której szczegółowe zasady określa w szczególności polityka rachunkowości , instrukcja sporządzania, obiegu i przechowywania dokumentów księgowych,

4) Koordynator Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w zakresie prawidłowości realizowania ustawy o świadczeniach rodzinnych i udzielania pomocy osobom uprawnionym do alimentów i innych stosownych ustaw .

§ 22

Kontrola wewnętrzna obejmuje czynności polegające na:

1) ustalaniu stanu faktycznego,

2) badaniu zgodności postępowania pracowników z obowiązującymi przepisami,

3) ustaleniu przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości, jak również osób za nie odpowiedzialnych i wskazaniu sposobu oraz środków mających na celu likwidację nieprawidłowości.

Rozdział 6.

SYSTEM ZASTĘPSTW

§ 23

1. W Ośrodku obowiązuje system zastępstw na wszystkich stanowiskach

2. Wzajemne zastępstwa na stanowiskach pracy określają zakresy czynności pracowników.

Rozdział 7.

ZASADY PODPISYWANIA PISM I DECYZJI

§ 24

Dyrektor podpisuje osobiście:

1. decyzje administracyjne ,

2. korespondencję m. innymi z organami administracji samorządowej, organami administracji rządowej, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, osobami prawnymi i fizycznymi Kościołem Katolickim, innymi kościołami ,oraz każdą korespondencję wychodzącą na zewnątrz Ośrodka,

3. zarządzenia i akty wewnętrznego kierowania,

4. odpowiedzi na zalecenia pokontrolne, wystąpienia, skargi i wnioski,

5. sprawy związane ze stosunkiem pracy pracowników Ośrodka ,

6. pełnomocnictwa udzielane do dokonywania czynności prawnych w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska,

7. pisma dot Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Przeciwdziałania Narkomanii

8. inne.

§ 25

Pisma i wszelkiego rodzaju dokumenty przedstawione do podpisu Dyrektorowi Ośrodka powinny być uprzednio parafowane na każdej stronie dokumentu w lewym dolnym rogu, przez pracownika sporządzającego i zastępce Dyrektora .

§ 26

W czasie nieobecności Dyrektora oraz jego zastępcy obowiązki Dyrektora pełni Główny Księgowy zgodnie z udzielonym upoważnieniem.

§ 27

Główny Księgowy Ośrodka podpisuje dekretacje dokumentów księgowych, plany, sprawozdania i analizy finansowe.

Rozdział 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28

1. Organizację i porządek pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracowników określa „Regulamin pracy” ustalony przez Dyrektora Ośrodka w drodze zarządzenia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

2. Dyrektor może kształtować wewnętrzną strukturę organizacyjnych Ośrodka poprzez tworzenie, likwidację i przenoszenie stanowisk pracy z jednego działu do drugiego. Może również łączyć zakresy czynności bez zmiany zakresu działania poszczególnych działów Ośrodka , jeżeli nie spowoduje to zmiany zadań określonych Regulaminem organizacyjnym Ośrodka.

§ 29

1. Regulamin Organizacyjny obowiązuje z dniem podpisania .