Przemoc w Rodzinie

Projekt:

Przemoc i zaniedbania wobec osób starszych i niepełnosprawnych” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Gmina Pobiedziska/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach rozpoczęła realizację projektu „ Przemoc i zaniedbania wobec osób starszych i niepełnosprawnych” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Celem projektu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w gminie Pobiedziska poprzez działania profilaktyczne

 • Odbiorcy projektu:
  Bezpośrednimi odbiorcami projektu są osoby i rodziny zagrożone oraz dotknięte przemocą i sprawcy przemocy
 • Planowane działania:
  – Lokalna kampania społeczna dotycząca pozytywnego obrazu starości i niepełnosprawności poprzez zdiagnozowanie czynników ryzyka i zidentyfikowanie czynników ochronnych dotyczących przeciwdziałania przemocy i zaniedbania wobec osób starszych i niepełnosprawnych w gminie Pobiedziska oraz zwiększenie świadomości społecznej problemu przemocy w związku z rozpoczęciem realizacji projektu w prasie ( Biuletyn Pobiedziski) oraz na stronach internetowych- Przeprowadzenie badań w środowisku lokalnym oraz opracowanie diagnozy zjawiska przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych w Gminie Pobiedziska

  – Uruchomienie specjalistycznego telefonu z dyżurami specjalistów zajmujących się problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie tj. prawnik, psycholog, policjant, pracownik socjalny

  – Dostarczenie odpowiedniej wiedzy i umiejętności osobom sprawującym opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi poprzez zorganizowanie 4 warsztatów tematycznych: „ Jak żyć i opiekować się osobą: chorą na Altzheimera, chorą na otępienie starcze, chorą przewlekle oraz niepełnosprawną”.

  – Podsumowanie projektu na konferencji „Przemoc i zaniedbania wobec osób starszych i niepełnosprawnych”

 • Zakładane rezultaty projektu:

  Rezultaty twarde:

  – sporządzenie i upowszechnienie diagnozy zjawiska przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych w Gminie Pobiedziska

  – opublikowanie informacji nt. projektu i przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych

  – organizacja telefonicznych dyżurów 4 specjalistów

  – organizacja warsztatów dla osób zajmujących się osobami starszymi i niepełnosprawnymi ( 4 spotkania po 3 godz.)

  – organizacja konferencji nt. projektu oraz przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych

  Rezultaty miękkie:

  – zwiększenie skuteczności współpracy instytucji i organizacji w zakresie przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych

  – zwiększenie świadomości społecznej dot. występowania przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych w gminie

  – wzrost kompetencji opiekunów osób zależnych biorących udział w warsztatach oraz ich otoczenia społecznego

  – upowszechnienie informacji o możliwościach wsparcia specjalistycznego

  – poprawa wizerunku społecznego osoby starszej i niepełnosprawnej