KARTY PARKINGOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W 2014 r. zmienione zostały zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Na mocy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) organem uprawnionym do wydawania kart parkingowych został Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

W oparciu o w/w ustawę część posiadaczy kart parkingowych wydanych do dnia 30 czerwca 2014 r. może wnioskować o wymianę starej karty na nową bez konieczności weryfikowania posiadanego orzeczenia. Na podstawie posiadanych rejestrów osób spełniających przesłanki do wymiany karty na terenie powiatu poznańskiego jest obecnie ok. 4.500. W większości są to osoby niesamodzielne wymagające pomocy osób drugich w dotarciu do urzędu w celu wymiany karty parkingowej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, proponuję rozważanie możliwości zorganizowania na terenie gminy spotkania osób zainteresowanych wymianą karty parkingowej z przedstawicielami zespołu w okresie od 2 lutego do 30maja 2015 r.