Karta Dużej Rodziny

OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

Od 16 czerwca 2014r. funkcjonuje program skierowany do rodzin wielodzietnych na podstawie którego członkowie rodzin wielodzietnych mogą otrzymywać Karty Dużej Rodziny uprawniające do korzystania z licznych ulg i przywilejów.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, w której rodzice lub małżonek rodzica, a także rodzice zastępczy oraz osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub w wieku do ukończenia 25 życia, jeśli dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej oraz bez ograniczeń wiekowych jeżeli dziecko legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności.

Rodziny wielodzietne zamieszkujące na terenie naszej gminy mogą składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pobiedziskach ul. Władysława Jagiełły 41 w godzinach: poniedziałek 8-16, wtorek – piątek 7-15.

Tel. 61 101 04 12

Druki wniosków i oświadczeń dostępne są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej lub na stronie www.rodzina.gov.pl

Do wniosku należy dołączyć:

  • w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
  • w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
  • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
  • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  • w przypadku cudzoziemców poza w/w dokumentami okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Karta Dużej Rodziny jest przyznawana bezpłatnie. Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 13,00 zł.

Aktualny wykaz zniżek oferowanych przez Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny dostępny jest na stronie  www.rodzina.gov.pl

Ponadto informujemy, że Gmina Pobiedziska przystąpiła do programu realizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego skierowanego do rodzin wielodzietnych , w ramach którego dla rodziny 3+ wydawane są Wielkopolskie Karty Rodziny.

Wielkopolska Karta Rodziny wydawana jest na podstawie wniosku i pisemnej zgody członka rodziny wielodzietnej, posiadacza Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny na przekazanie danych osobowych do samorządu wielkopolskiego.

Wielkopolska Karta Rodziny uprawnia do korzystania na preferencyjnych warunkach z katalogu ofert : kultury, edukacji, rekreacji, transportu i usług na terenie województwa wielkopolskiego.

Katalog zniżek i rabatów dostępny jest na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu www.rops.poznan.pl/program-wielkopolska-karta-rodziny

Karty można otrzymać za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Pobiedziskach ul. Władysława Jagiełły 41, telefon kontaktowy 61 101 04 12