INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2015/2016

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach informuje, iż od dnia
17 sierpnia 2015 roku będą wydawane w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Pobiedziskach ul. Kaczyńska 26 wnioski o ustalenie prawa do otrzymania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

(dotyczy stypendium przyznawanego na podstawie art. 90b, art. 90c ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Wnioski należy składać od dnia 1 września do 15 września 2015 roku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pobiedziskach.

 

Pomoc materialna przysługuje:

 1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (…)  – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 456 zł netto.                                                                

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie Miasta i Gminy Pobiedziska.

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom realizującym obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Miasta i Gminy Pobiedziska

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek

 1. rodziców niepełnoletniego ucznia
 2. pełnoletniego ucznia
 3. dyrektora szkoły

Dokumentami potwierdzającymi dochód są:

 1. zaświadczenia o dochodach tj.
 2. zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskiwanych w miesiącu sierpniu
 3. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku)
 4. oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
 5. zaświadczenie lub decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej                             o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny).
 6. nakaz płatniczy za 2015 r. lub zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
 7. wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów
 8. odcinek renty/emerytury za m-c sierpień 2015r.
 9. oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych
 10. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanego dochodu osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 250 zł.

 

ZASIŁEK SZKOLNY

 

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku

– śmierci rodzica lub prawnego opiekuna

– klęski żywiołowej

– wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia, czy rodzica)

– innych, szczególnych okoliczności