Fundusz Alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego mają za zadanie wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania alimentów.

Przysługują osobie uprawnionej (oznacza to osobę uprawnioną do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna) do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1200 zł.
Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym, a wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

DRUKI WNIOSKÓW DRUKÓW ( I OŚWIADCZEŃ ) MOŻNA OTRZYMAĆ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W POBIEDZISKACH UL. WŁADYSŁAWA  JAGIEŁŁY 41,  LUB POBRAĆ ZE STRONY MINISTERSTWA  RODZINY PRACY i POLITYKI  SPOŁECZNEJ .