Fundusz alimentacyjny – okres świadczeniowy od 1 października 2016r. do 30 września 2017r.

Informujemy, że od 1 sierpnia 2016 roku można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2016/2017.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
  2. Oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów.
  3. Zaświadczenie Komornika sądowego stwierdzającego bezskuteczność egzekucji.
  4. Odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis o zabezpieczeniu powództwa o alimenty lub odpis protokołu ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem.
  5. Zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej.
  6. Oświadczenie o sposobie wypłaty.
  7.  W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.
  8. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października, a gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 września do 31 października ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada 2016r.
  9. Druki wniosków i oświadczeń dostępne są na stronie www w zakładce pliki do pobrania oraz w siedzibie Ośrodka ul. Kaczyńska 26. Wnioski wraz z oświadczeniami mogą być również składane za pomocą systemu teleinformatycznego.