Dodatek Energetyczny

DODATEK ENERGETYCZNY

Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. dla gospodarstwa domowego:

  • prowadzonego przez osobę samotną wynosi 12,09 zł/miesiąc;
  • składającego się z 2 do 4 osób wynosi 16,79 zł/miesiąc;
  • składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 20,15 zł/miesiąc

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 15.12.2022r o szczególnej ochronie niektórych odbiorców gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu, wnioski na dodatek energetyczny złożone w okresie: 

od 02.01.2023r do 31.12.2023r  pozostawia się bez rozpoznania.

Gdzie można złożyć wniosek?

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Pobiedziskach, ul. Władysława Jagiełły 41.

W poniedziałki w godzinach: 08:00 – 16:00

Od wtorku do piątku w godzinach: 07:00 – 15:00

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego
  • kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

Prosimy pamiętać, że:

  • podczas składania wniosku należy okazać pracownikowi oryginały dokumentów;
  • pracownik OPS może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

Dodatkowe informacje:

Przyznanie i wypłata świadczenia następuje na podstawie decyzji. Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom.