Program 500+

Rządowy program Rodzina 500+

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenie wychowawcze przysługuje: matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, z wyjątkiem opieki naprzemiennej zasądzonej przez sąd; opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo opiekunowi prawnemu dziecka, albo dyrektorowi domu pomocy społecznej.


Świadczenie wychowawcze przysługuje wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko za pełen miesiąc (wyłączenie: opieka naprzemienna), do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka albo dyrektora domu pomocy społecznej. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze – dla mieszkańców gminy Pobiedziska instytucją właściwą jest Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym (np. w związku z urodzeniem się dziecka – wniosek złożony w ciągu 3 miesięcy od urodzenia dziecka ustala prawo od dnia narodzin do końca okresu, na który jest ustalone prawo), wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres należy składać w formie papierowej od dnia 1 kwietnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego danego roku.