Fundusz Alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych do alimentów ustala się na podstawie wniosku, który składa rodzic (opiekun ustawowy) w przypadku osoby niepełnoletniej do 18 roku życia, lub osoba pełnoletnia uprawniona do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bezterminowo

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł. netto.

Świadczenia przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej
 2. zawarła związek małżeński

Do wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć:

 1. Zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 2. Oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów.
 3. Zaświadczenie Komornika sądowego stwierdzającego bezskuteczność egzekucji.
 4. Odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis o zabezpieczeniu powództwa o alimenty lub odpis protokołu ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem.
 5. Zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej.
 6. Oświadczenie o sposobie wypłaty.
 7.  W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.
 8. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października, a gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 września do 31 października ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada 2016r.

Złożenie wniosku o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest zarazem wnioskiem o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. Do działań tych należy:

 • przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej,
 • spisanie oświadczenia majątkowego
 • w przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swych zobowiązań z powodu braku zatrudnienia zobowiązuje się dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny.
 • aktywizacja zawodowa dłużnika alimentacyjnego za pośrednictwem starosty
 • składanie wniosku do starosty – w przypadku braku możliwości aktywizacji zawodowej – o skierowanie dłużnika alimentacyjnego do robót publicznych lub prac organizowanych na zasadach robót publicznych, określonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 • W przypadku „ braku współpracy „(uniemożliwienia przeprowadzenia wywiadu, odmowy podjęcia prac, czy odmowy zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy) składanie do Prokuratora wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu Karnego i wniosku do Starosty zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.
 • Przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego w razie zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.