Fundusz Alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych do alimentów ustala się na podstawie wniosku, który składa rodzic (opiekun ustawowy) w przypadku osoby niepełnoletniej do 18 roku życia, lub osoba pełnoletnia uprawniona do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bezterminowo

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł. netto.

Świadczenia przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

  1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej
  2. zawarła związek małżeński

Do wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć:

  • oświadczenia o wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ( w przypadku ich posiadania)
  • zaświadczenie komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych
  • zaświadczenie urzędu skarbowego o  wysokości przychodu oraz wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego  w roku kalendarzowym poprzedzającym okres , na który ustalane jest prawo do świadczeń ( w przypadku osób podlegającym przepisom o zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów)
  • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis o zabezpieczeniu powództwa o alimenty lub odpis protokołu ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem i zatwierdzonej przez sąd.
  • w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu w roku bazowym lub po nim do wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość( świadectwa pracy, umowy o pracę , PIT 11, PIT 37 lub inne)
  1. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października, a gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 września do 31 października ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada

DRUKI WNIOSKÓW DRUKÓW ( I OŚWIADCZEŃ ) MOŻNA OTRZYMAĆ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W POBIEDZISKACH UL. WŁADYSŁAWA  JAGIEŁŁY 41,  LUB POBRAĆ ZE STRONY MINISTERSTWA  RODZINY PRACY i POLITYKI  SPOŁECZNEJ .