Dodatek Energetyczny

1. Komu przysługuje dodatek energetyczny

Dodatek przysługuje odbiorcom wrażliwym, uprawnionym do pobierania dodatku mieszkaniowego i będzie przyznawany przez okres sześciu miesięcy Dodatek energetyczny jest nowego rodzaju świadczeniem przysługującym od początku 2014 r. na mocy ustawy – Prawo energetyczne, zgodnie z którym :

odbiorca wrażliwy energii elektrycznej – osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 966), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej;

2. Wysokość dodatku energetycznego

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2016r. do dnia 30 kwietnia 2017r.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2016r. do dnia 30 kwietnia 2017r. dla gospodarstwa domowego:

  • prowadzonego przez osobę samotną – 11,29 zł/miesiąc
  • składającego się z 2 do 4 osób – 15,68 zł/miesiąc
  • składającego się z co najmniej 5 osób – 18,81 zł/miesiąc

3. W jaki sposób ubiegać o przyznanie dodatku?

Aby można było otrzymać dodatek energetyczny, należy złożyć wniosek o jego przyznanie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pobiedziskach ( pokój nr 5 ), który rozpatrzy go w terminie miesiąca. Wraz z wnioskiem składa się:

  1. Kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartą z przedsiębiorstwem energetycznym ( oryginał do wglądu )

W przypadku decyzji odmownej, przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Icon of Wniosek - dodatek energetyczny Wniosek - dodatek energetyczny (36,6 KiB) Pobrano 572 razy