PROTOKÓŁ Z WYBORU PARTNERA

PROTOKÓŁ Z WYBORU PARTNERA W CELU WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PODDZIAŁANIA 7.2.2 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE Dot: naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Wniosek projektowy… więcej…