Becikowe

 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka.

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1 000,00 zł. na jedno dziecko.

Zapomoga przysługuje matce, lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922, 00 zł.

Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w terminie dwunastu miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niź do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Wniosek musi zawierać nr pesel dziecka.

Wniosek złożony po terminie będzie pozostawiony bez rozpoznania.

Do pisemnego wniosku o jednorazową zapomogę dołącza się  następujące dokumenty:

  1. dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka ( kserokopie dowodów tożsamości rodziców dziecka )
  2. zaświadczenie lekarskie lub wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety  pod opieką medyczną nie później niż od  10 tygodnia ciąży do porodu ( wyłącznie  na druku określonym w załączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży Dz. U. z 2010r. Nr 183, poz.1234).    Zaświadczenie nie jest wymagane w przypadku osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka a także osób, które przysposobiły dziecko.
  3. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, a jeżeli ojciec dziecka jest nieznany zupełny odpis aktu urodzenia
  4.  w przypadku gdy drugi rodzic zameldowany jest na terenie innej gminy – zaświadczenie tej gminy, że na dziecko nie została już pobrana jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
  5. oświadczenie dotyczące:
  • numeru rachunku bankowego
  • wysokości dochodów nieopodatkowanych członków rodziny
  • wysokości składki zdrowotnej ( wyliczonej na podstawie zaświadczenia pracodawcy lub PIT 37 )
  • w przypadku dziecka objętego opieką prawną należy dołączyć postanowienie lub wyrok sądu
  • w przypadku, gdy jedno z rodziców dziecka zameldowane pozostaje na terenie innej gminy należy dostarczyć zaświadczenie z tej gminy, że nie została wypłacona jednorazowa zapomoga

UWAGA

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje – jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

KOMPLET DRUKÓW ( I OŚWIADCZEŃ ) DO ODBIORU W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W POBIEDZISKACH UL. KACZYŃSKA 26